สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์

อาจารย์ชนันพร โนชัย
หัวหน้าสาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์

ศศ.บ.
(ภาษาไทย)

อาจารย์เจษฎา โสธุมา

ค.บ.
(พลศึกษา)

อาจารย์พรนภา ยาลัย

ศศ.บ.
(ศิลปศาสตรบัณฑิต)

อาจารย์สมฤทัย ศรีวรสาร

วทบ.
(คณิตศาสตร์ประยุกต์)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

129 หมู่ 7 ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150 โทรศัพท์ 0-42599-649 ,โทรสาร 0-42599-649

free website counter tracker

Template by

www.tpluswebdesign.com