ผู้บริหาร

นายรชต ตามา
ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

นายอดุลย์ เครือแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายภานุวัฒน์ นาคพงษ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายชาคริต จองไว

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นายกิตติศักดิ์ มะลัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายทัศพงศ์ นันทมัจฉา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

นายอภิรักษ์ ทูลธรรม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

129 หมู่ 7 ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150 โทรศัพท์ 0-42599-649 ,โทรสาร 0-42599-649

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ e-mail: adobes@npu.ac.th

Template by

www.tpluswebdesign.com