สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ปิยะรัตน์ อนงค์ไชย
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

บธ.บ./บช.ม
(การบัญชีบัญชี)

อาจารย์กิตติศักดิ์ มะลัย

บธ.บ./บช.ม
(การบัญชีบัญชี)

อาจารย์ปิ่นอัมภรณ์ มะลัย

บธ.บ./บช.ม
(การบัญชีบัญชี)

อาจารย์พิมพ์อัปสร โสดา

บช.ม.
(การบัญชีบัญชี)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

129 หมู่ 7 ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150 โทรศัพท์ 0-42599-649 ,โทรสาร 0-42599-649

free website counter tracker