สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์วิไลวรรณ ไตรยราช
หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วท.ม.
(วิทยาการสารสนเทศ)

อาจารย์ชาคริต จองไว

วท.ม.
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

อาจารย์ปริวรรต เพียรภายลุน

วท.บ.
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

อาจารย์รัตนา สุวรรณทิพย์

วท.ม.
(การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

<
นางสาวนันทิดา ผาอินดี

บธ.บ.
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

อาจารย์อภิรักษ์ ทูลธรรม

วท.ม.
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

129 หมู่ 7 ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150 โทรศัพท์ 0-42599-649 ,โทรสาร 0-42599-649

free website counter tracker