สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ภูวดล เข็มจันทร์
หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

คอ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมอิเล็กฯ)

อาจารย์อดุลย์ เครือแก้ว

วศ.ม.
(วิศวกรรมโทรคมนาคม)

อาจารย์อภิชาติ สมสง่า

วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

อาจารย์เสรี ขุนไชย

คอ.ม.
(อิเล็กทรอนิกส์)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

129 หมู่ 7 ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150 โทรศัพท์ 0-42599-649 ,โทรสาร 0-42599-649

free website counter tracker

Template by

www.tpluswebdesign.com