ข้อมูลทั่วไป    
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสว่าง  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดกลาง  ขนาด ๑๕๐ ตารางเมตร มีพื้นที่จำนวน  ๓ ไร่   ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๗ บ้านโพนสว่าง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ห่างจากอำเภอศรีสงคราม  ๑๕ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครพนม  ๗๕  กิโลเมตร มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเซียงเซา อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ                   ติดต่อ  ตำบลท่าบ่อ       อำเภอศรีสงคราม         จังหวัดนครพนม          ทิศใต้                       ติดต่อ  ตำบลบ้านค้อ      อำเภอโพนสวรรค์         จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก              ติดต่อ  ตำบลโพนสว่าง  อำเภอศรีสงคราม           จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก                ติดต่อ  ตำบลนาคูณใหญ่    อำเภอนาหว้า           จังหวัดนครพนม

ลักษณะภูมิประเทศ
โรงพยาบาลส่งส่งเสริมตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม  เป็นพื้นที่นาสลับป่าโปร่ง  ดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ในดินดี มีการซึมซับและระบายน้ำได้ดีมาก  ส่วนลำน้ำสงครามสามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี  มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๔ ตารางกิโลเมตรหรือ ๒๗,๐๐๐ ไร่ 
ลักษณะภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ   
ฤดูร้อนอากาศร้อนมาก  ฤดูหนาวอากาศหนาวจัดมีเนื้อที่ป่าคงเหลือประมาณ ๓๐ ของพื้นที่ ประเภทของป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับกับเนินสูง ป่าละเมาะและป่าโปร่ง มีการปลูกยางพาราในบางส่วน สำหรับแหล่งน้ำธรรมชาติ  มีลำน้ำสงคราม  ตลอดแนวทิศตะวันตกถึงทิศตะวันออก ในฤดูฝนมีฝนตกปานกลาง ในพื้นที่ทำการเกษตรพื้นที่นาเสียหายเป็นบางส่วนในปัจจุบันมีประตูระบายน้ำแม่น้ำ
สงครามสามารถกักเก็บน้ำได้และสามารถทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

อาชีพและเศรษฐกิจ
ประชากรโรงพยาบาลส่งส่งเสริมตำบลโพนสว่าง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่และมีฐานะยากจน  ประชากรประมาณร้อยละ ๘๕ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คือ  ทำนา  ทำไร่  เลี้ยงสัตว์ และประชากรร้อยละ ๑๕ ประกอบอาชีพรับราชการ  ค้าขายและรับจ้าง  เศรษฐกิจจึงเป็นการส่งออกข้าวเสียเป็นส่วนใหญ่  ที่เหลือทำไว้เพื่อยังชีพ  ไม่มีโรงงาน สถานประกอบการในพื้นที่รวมถึงการขนส่ง  อาคารพาณิชย์  ธนาคาร  ตลาดจึงทำให้การหมุนเวียนของเงินไม่ค่อยดีนัก ประชาชนจึงมีฐานะที่ยากจนเสียเป็นส่วนใหญ่ 

การปกครอง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสว่างอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง  แบ่งเขตการปกครองเป็น  ๔  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสว่างจำนวน  ๔  หมู่บ้าน คือ 
๑.  บ้านโพนสว่าง         หมู่ ๒ ตำบลโพนสว่าง  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

  1. บ้านโพนขาว          หมู่ ๓ ตำบลโพนสว่าง  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

๓.  บ้านโคกกลาง         หมู่ ๔  ตำบลโพนสว่าง  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
๔.  บ้านโพนสว่าง         หมู่ ๗  ตำบลโพนสว่าง  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

 

 

 

ผู้อำนวยการ

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา |

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสว่าง  ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 7 บ้านโพนสว่าง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

พัฒนาระบบโดย นายอรรถพงษ์ นิที นางสาวสุดธิดา ทัดสา นางสาวเกวริน นาหมีด

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 12 September, 2014