วิสัยทัศน์  (Vision)     
ชาวอำเภอศรีสงครามสุขภาพดี มีระบบบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการมีคุณภาพ 
พันธกิจหลัก  (Mission)
๑. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
๒. ให้การรักษา ฟื้นฟูสุขภาพที่มีคุณภาพผู้รับบริการมั่นใจ และประชาชนมีหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการระบบสุขภาพ
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร สารสนเทศสุขภาพและนวัตกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Issue)
๑. สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ 
๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพ
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
๕. พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
๖. เพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพและเชื่อมโยงทุกระดับ 
เป้าประสงค์(Goal)

  1. มีการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของอำเภอศรีสงคราม
  1. การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพโรคและภัยคุกคามทางสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
  2. ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  3. หน่วยบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถจัดบริการที่สอดคล้องกับความต้องการสุขภาพในพื้นที่
  4. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพและเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยความมั่นใจ
  5. มีระบบการจัดการสุขภาพภายใต้การมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง บนพื้นฐานสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยแบบพอเพียง
  6. บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติราชการและมีการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
  7. มีระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
  8. หน่วยงานสาธารณสุข  จังหวัดนครพนมมีการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
  9. ระบบสารสนเทศสุขภาพ มีคุณภาพเอื้อต่อการบริการและการตัดสินใจทางการบริหาร

 

 

 

ผู้อำนวยการ

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา |

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสว่าง  ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 7 บ้านโพนสว่าง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

พัฒนาระบบโดย นายอรรถพงษ์ นิที นางสาวสุดธิดา ทัดสา นางสาวเกวริน นาหมีด

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 12 September, 2014