หลักสูตร
ปริญญาตรีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ

ดร.เสรี ขุนไชย
ประธานหลักสูตร

ปร.ด.
(อิเล็กทรอนิกส์)

อาจารย์ภูวดล เข็มจันทร์

คอ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมอิเล็กฯ)

อาจารย์สุรชัย ธรรมยาฤทธิ์

คอม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

อาจารย์ศิริวัฒน์ แวงดีสอน​

วศ.ม.
(วิศวกรรมเครื่องกล)

อาจารย์ทัศพงศ์ นันทมัจฉา

ค.อ.ม
(วิศวกรรมอุตสาหการ)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

129 หมู่ 7 ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150 โทรศัพท์ 0-42599-649 ,โทรสาร 0-42599-649