เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวกองแก้ว พรรณา
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
นายไพสิน บุญรังศรี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายเจษฎา โสธุมา
งานกิจกรรมนักศึกษา
นางสาวสุรีรัตน์ สุธรรม
งานข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวปริศนา แสงสุวรรณ
หัวหน้างานเลขานุการ
นายภิรมย์ มองบุญ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถนาที่
นางสาวเพ็ญศิริ ลาวงค์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายสุริยันต์ อุ่นอาจ
งานอาคารสถานที่
นางสาววิชชุลดา เขียวสังข์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวมณีรัตน์ มาตรารักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ
นางสาววาสนา แก้วปีลา
หัวหน้างานบัญชี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

129 หมู่ 7 ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150 โทรศัพท์ 0-42599-649 ,โทรสาร 0-42599-649