หมวดวิชาสามัญพื้นฐาน

อาจารย์ภิรมย์ มองบุญ
หัวหน้าสาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์

วท.บ.
(พืชศาสตร์พืชสวน)

อาจารย์เจษฎา โสธุมา

ค.บ.
(พลศึกษา)

อาจารย์พรนภา ยาลัย

ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)

อาจารย์สมฤทัย ศรีวรสาร

วท.บ.
(คณิตศาสตร์ประยุกต์)


หมวดวิชาเทคนิคพื้นฐาน

อาจารย์วรพจน์ แซงบุญเรือง

วศ.ม.
(วิศวกรรมอุตสาหการ)

อาจารย์ทัศพงศ์ นันทมัจฉา

ค.อ.ม
(วิศวกรรมอุตสาหการ)

อาจารย์ธวัชชัย คล่องดี

อส.บ.
(อุตสาหการ)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

129 หมู่ 7 ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150 โทรศัพท์ 0-42599-649 ,โทรสาร 0-42599-649