สาขาวิชาช่างยนต์

อาจารย์วันเฉลิม มัง​คละ​คีรี​
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์

วศ.ม.
(การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี)

อาจารย์วิชาญ ใจสุข

อส.บ
(เทคโนโลยีเครื่องกล)

อาจารย์คมสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์

วศม
(วิศวกรรมเครื่องกล)

อาจารย์ศิริวัฒน์ แวงดีสอน​

วศ.ม.
(วิศวกรรมเครื่องกล)

อาจารย์สวราชย์ ป้อมศิลารัตน์

วท.บ.
เทคโนโลยีเครื่องกล

อาจารย์อาทิตย์ ศิริสวัสดิ์

วท.ม.
เทคโนโลยีเครื่องกล

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

129 หมู่ 7 ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150 โทรศัพท์ 0-42599-649 ,โทรสาร 0-42599-649