สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

อาจารย์ณัฐพงษ์ เกตวงษา
หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้า

วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

อาจารย์สุรชัย ธรรมยาฤทธิ์

คอม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

อาจารย์ณัฐพล ศรีจักร์

วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

อาจารย์วรากร การะแสง

วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

129 หมู่ 7 ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150 โทรศัพท์ 0-42599-649 ,โทรสาร 0-42599-649