สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ปิยะรัตน์ อนงค์ไชย
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

บช.ม
(การบัญชีบัญชี)

อาจารย์กิตติศักดิ์ มะลัย

บช.ม
(การบัญชีบัญชี)

อาจารย์กชพร มาตรารักษ์

บธ.บ.
(การบัญชีบัญชี)

อาจารย์อรนงค์ เหง้าน้อย

บช.บ.
(การบัญชีบัญชี)

สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์พิมพ์อัปสร โสดา
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

บช.ม
(การบัญชีบัญชี)

อาจารย์สุจิรา หงษามนุษย์

บช.ม
(การบัญชีบัญชี)

อาจารย์นันทิดา ผาอินดี

บธ.บ.
(การบัญชีบัญชี)

อาจารย์ปิยาภรณ์ วงศ์คำจันทร์

บช.บ.
(การบัญชีบัญชี)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

129 หมู่ 7 ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150 โทรศัพท์ 0-42599-649 ,โทรสาร 0-42599-649