ผู้บริหาร

ดร.เอนก นรสาร
ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

นายอาทิตย์ ศิริสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร

นายอภิรักษ์ ทูลธรรม

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นายอภิชาติ สมสง่า

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นางสาววิไลวรรณ ไตรยราช

ผู้ช่วยฝ่ายผู้อำนวยการฝ่ายงานบุคลากรและงานประชาสัมพันธ์

นายอดุลย์ เครือแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

129 หมู่ 7 ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150 โทรศัพท์ 0-42599-649 ,โทรสาร 0-42599-649