บุคลากร

บุคลากร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

Map
อาจารย์ชาคริต จองไว


อาจารย์ประจำสาขา
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วศ.บ.(วิศกรรมคอมพิวเตอร์)

Map
อาจารย์รัตนา สุวรรณทิพย์


อาจารย์ประจำสาขา
วท.ม (การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม)
บท.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

Map
อาจารย์ปริวรรต เพียรภายลุน


อาจารย์ประจำสาขา
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Map
อาจารย์อภิรักษ์ ทูลธรรม


อาจารย์ประจำสาขา(ลาศึกษาต่อ)
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)