ชื่อภาษาไทย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อภาษาอังกฤษ
Curriculum for Certificate of Vocational Education Program in Computer Bussiness ,Cert. of Voc. Ed. (Business Computer)

หน่วยที่งานรับผิดชอบ
สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม

ปรัชญาของสาขาวิชา
   
 • เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลังมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรม บุคลิกภาพ และเจตคติที่เหมาะสม สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
     
 • เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เพื่อเน้นความชำนาญเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน ถ่ายโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบ การและสถานประกอบอาชีพอิสระได้
     
 • เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
     
 • เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพของชุมชนและท้องถิ่น”

 • วัตถุประสงค์ของสาขาวิชา
 • เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 • เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
 • เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น
 • เพื่อให้สามารถเลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ประหยัดอดทนมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด สามารถพัฒนาตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น


 • โอกาสทางวิชาชีพ
  • เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงาน เช่น ส่วนงานสินเชื่อของธนาคาร ที่มี ระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
  • เจ้าหน้าที่ฝ่าย E – Learning
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
  • เลขานุการกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
  • เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์
  • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์ หรือระบบบริหารงานบุคคล
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบ
  • และอื่นๆ